Hacktivismo

DE HACKTIVISMO VERKLARING

(The Hacktivismo Declaration)

vrijheidsverklaring
tot steun van een ongecensureerd internet

DIEP GESCHOKT door het feit dat door de overheid gefinancierde censuur van het internet zich razendsnel verspreidt met de hulp van multinationale ondernemingen,

NEMEN WIJ ALS BASIS de principes en bedoelingen vervat in Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) dat zegt: "Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting; dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven", en artikel 19 van het Verdrag Inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR) dat zegt:

  1. Een ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren.

  2. Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze.

  3. Aan de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten zijn bijzondere plichten en verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve aan bepaalde beperkingen worden gebonden, doch alleen beperkingen die bij de wet worden voorzien en nodig zijn:

    1. In het belang van de rechten of de goede naam van anderen;

    2. In het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden.

WIJ HERINNEREN ERAAN dat sommige staten van de Verenigde Naties de ICCPR hebben ondertekend, of er op een dusdanige manier mee hebben ingestemd dat hun inwoners er geen gebruik van kunnen maken voor de rechtbank,

WIJ STELLEN VAST dat dergelijke lidstaten voortgaan met het opzettelijk onderdrukken van uitgebreide toegang tot wettig gepubliceerde informatie die zich op het internet bevindt, ondanks de duidelijke taal van het ICCPR dat stelt dat vrijheid van meningsuiting voor alle media geldt,

WIJ NOTEREN dat multinationale ondernemingen voortgaan met het verkopen van technologieŽn aan de meest repressieve regimes van de wereld, zeer goed wetende dat ze gebruikt zullen worden om de nu al onderdrukte inwoners te controleren en te bespioneren,

WIJ MERKEN OP dat het internet snel een methode van repressie wordt in plaats van een instrument ter bevrijding,

HOUDEN IN GEDACHTEN dat het in sommige landen een misdaad is om het recht tot toegang tot wettige informatie en andere rechten van de mens op te eisen,

WIJ ZIEN dat lidstaten van de Verenigde Naties hebben gefaald om 's werelds ergste overtreders tot betere gedachten te brengen,

WIJ WETEN dat het ontzeggen van toegang tot wettelijke informatie kan leiden tot spirituele, intellectuele, en economische achteruitgang, tot bevordering van xenofobie en tot destabilisatie van de internationale orde,

WIJ ZIJN BANG dat regeringen en multinationals samenspannen om een status quo te behouden,

WIJ ZIJN ZWAAR GEALARMEERD over het feit dat de wereldleiders gefaald hebben om de problemen inzake het recht op wettelijke informatie recht-toe-recht-aan, ondubbelzinnig aan te pakken,

WIJ ERKENNEN het belang om de overtredingen op de mensenrechten aan te vechten, voor ons specifiek het ontzeggen van toegang tot wettelijke informatie op het internet,

DAAROM ZIJN WIJ ERVAN OVERTUIGD dat de internationale hackers-gemeenschap moreel verplicht is om te reageren, en wij

VERKLAREN:

DAT DE TOEGANG TOT INFORMATIE D.M.V. RADIO, POST, TELEFOON, INTERNET EN ANDERE MEDIA DEEL UIT MAAKT VAN DE MENSENRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN.

DAT WIJ HET RECHT ERKENNEN VAN OVERHEDEN OM PUBLICATIE TE VERBIEDEN VAN WELBEPAALDE STAATSGEHEIMEN, KINDERPORNOGRAFIE, EN ZAKEN DIE BETREKKING HEBBEN TOT PERSOONLIJKE PRIVACY EN ONSCHENDBAARHEID. ALSMEDE ANDERE AANVAARDBARE BEPERKINGEN. MAAR DAT WE ONS VERZETTEN TEGEN HET CENSUREREN VAN HET WERK VAN CRITICI, INTELLECTUELEN, ARTIESTEN, OF RELIGIEUZE FIGUREN DOOR STAATSMACHTEN.

DAT DOOR DE OVERHEID GEFINANCIERDE CENSUUR VAN HET INTERNET EEN VREDEVOLLE EN BESCHAAFDE COňXISTENTIE ONDERMIJNT, DE UITOEFENING VAN DEMOCRATIE AANTAST, EN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN LANDEN IN GEVAAR BRENGT.

DAT DOOR DE OVERHEID GEFINANCIERDE CENSUUR VAN HET INTERNET EEN ERGE VORM VAN GEORGANISEERD EN SYSTEMATISCH GEWELD TEGEN DE BEVOLKING IS, BEDOELD OM VERWARRING EN XENOPHOBIE TE VEROORZAKEN, WIJ VINDEN DIT EEN LAAKBARE MANIER OM HET VERTROUWEN TE BESCHAMEN.

DAT WIJ NAAR MANIEREN EN MIDDELEN ZULLEN ZOEKEN OM DOOR OVERHEID GEFINANCIERDE CENSUUR TE OMZEILEN EN DAT WIJ TECHNOLOGIEňN ZULLEN INSCHAKELEN EN ONTWIKKELEN DIE DE INBREUKEN VAN HET RECHT OP INFORMATIE BESTRIJDEN.

Gepubliceerd op 4 Juli, 2001 (de originele Engelse tekst) door Hacktivismo en THE CULT OF THE DEAD COW.
 
  Relevante Links:

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

International Covenant on Civil and Political Rights

Reporters Without Frontiers

CULT OF THE DEAD COW